Onze boom kan veel kinderen dragen

Dit is het motto van de Bos en Lommerschool. Onze school is een buurtschool en volgt de ontwikkelingen in haar omgeving. De Bos en Lommerschool is er voor alle kinderen en hun ouders/opvoeders, ongeacht achtergrond en afkomst. Wij geloven dat een school in een buurt die zo in beweging is, bij uitstek de functie heeft mensen dichter bij elkaar te brengen en een voorbeeld kan zijn in hoe wij met elkaar willen samenleven.

Drie basisbehoeften
Op onze school hechten we grote waarde aan het creëren van een veilige omgeving en een goede sfeer om de drie basisbehoeften van een kind in het onderwijs tot hun recht te kunnen laten komen. Onder basisbehoeften verstaan wij: relatie, autonomie en competentie

Relatie
Allereerst is de relatie tussen de leerkrachten en de kinderen van groot belang. De leerkracht is betrokken. Binnen deze relatie zorgt de leerkracht er voor dat een kind zich gezien en welkom voelt, dat het er mag zijn. Dit doet de leerkracht door het kind vooral positief te benaderen, waarbij er goed gekeken wordt naar de specifieke kwaliteiten van ieder kind.

Daarnaast is er ook veel aandacht voor de relatie tussen de kinderen onderling en de sfeer in de groep. Op de Bos en Lommerschool streven wij naar samen leren én samen leven. Wij zijn van mening dat een school meer is dan leren alleen: op school leer je ook dat je onderdeel bent van de maatschappij en dat begint in het klein, in de klas. Daar leren de kinderen dat zij een eigen verantwoordelijkheid dragen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigen oplossingen kunnen bedenken. Maar ook samenwerken en het hebben van respect voor de ander en de omgeving zijn zaken die centraal staan.

Pesten wordt niet getolereerd. De leerkracht benadert de verschillen tussen kinderen positief en leert de kinderen waardering te hebben voor de talenten en verschillen van klasgenootjes door erop te wijzen dat ieder mens (kind) anders is en even waardevol. Aan de sfeer in de groep en op school wordt verder nog gewerkt door met elkaar verschillende feesten te vieren en allerlei uitstapjes met de kinderen te organiseren.

 

Competentie
Voor het vervullen van deze basisbehoefte stellen wij onszelf vragen als: Wat kan een kind en hoe sluiten wij hierbij aan? Wat zijn de kwaliteiten van het kind? Hoe kan een kind uitgedaagd worden en nieuwsgierig blijven? Hoe kan een kind verder geholpen worden als iets nog moeilijk is? Werken met competentie betekent: werken op eigen niveau. Dit wordt op onze school bereikt doordat in iedere groep de lesstof op drie niveaus wordt aangeboden, hierdoor krijgen kinderen de gelegenheid op hun eigen niveau en tempo de lesstof en vaardigheden te verwerken en eigen te maken.

 

Autonomie
Wij wijzen onze leerlingen er op dat zij mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Er wordt hen geleerd dat zij een eigen verantwoordelijkheid dragen en dat een actieve en gemotiveerde houding van groot belang is voor de voortgang van het leerproces. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren dat doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en eigen inzet onmisbaar zijn om te slagen in je verdere leven en in de maatschappij. Hierbij is een goede samenwerking met de ouders onmisbaar.