Ouder- en kindadviseur
Er is voor ongeveer 8 uur per week een ouder- en kindadviseur in de school aanwezig. Haar naam is Feyza Uymaz. Zij is donderdagochtend op school aanwezig.

De ouder- en kindadviseur:

  • ondersteunt ouders en leerlingen bij opvoed- en opgroeivragen; hij of zij werkt gezinsgericht en kan een afspraak maken op school, thuis, op een Ouder- en Kindcentrum (OKC) of op een andere locatie in de wijk;
  • participeert in de interne zorgstructuur van de school, neemt deel aan het Zorgbreedteoverleg en heeft overleg met de intern begeleider;
  • werkt nauw samen met de intern begeleider en de leerkrachten als zij advies en ondersteuning vragen bij het zorgbeleid van de school of een hulpvraag hebben over een leerling;
  • zorgt, als er toestemming is van ouders, voor terugkoppeling aan de school over hulptrajecten, zodat de school kan bepalen wat daarvan eventuele gevolgen zijn voor het onderwijsprogramma;
  • maakt deel uit van een ouder- en kindteams waarin expertise aanwezig is op het gebied van verstandelijke beperkingen en (geestelijke) gezondheid; deze expertise wordt ingebracht door de andere ouder- en kindadviseur, jeugdartsen, -verpleegkundigen en -psychologen in het team;
  • schakelt, in overleg met ouders, specialistische hulp in als dat nodig is;
  • roept de hulp in van Samen DOEN in de buurt bij gezinnen met meervoudige problematiek, die niet zelfredzaam zijn.

De schoolarts
Uw kind wordt op 5-jarige en 11-jarige leeftijd gecontroleerd door de schoolarts. U krijgt van tevoren altijd een brief waar en wanneer dat gebeurt. Onze schoolarts is Charlotte Jansen. Haar assistent is Els Wiebrands. Zij zijn verbonden aan het OKC (Ouder en Kindcentrum)

Adresgegevens
Ouder-en Kindcentrum
Tijl Uilenspiegelstraat 12
1055CK Amsterdam
Telefoon: 020-5555817

SchooltandartsYvonne-Gorter-199x300

Twee keer per jaar komt de schooltandarts op school de kinderen controleren en behandelen. Mevrouw Yvonne Gorter komt op de Bos en Lommerschool. De ouders moeten hiervoor eerst toestemming geven.

Heeft uw kind pijn en is de tandarts niet op school, dan kunt u telefonisch informeren bij het R.I.J.A. (Regionale Instelling Jeugdtandverzorging A’dam) tel. 020-6166332. Zij vertellen waar de tandarts op dat moment is. U kunt ook even op school komen vragen hoe het verder moet. Voor meer informatie over Jeugdtandverzorging Amsterdam klik hier.

Logopedie

Mocht de school logopedie noodzakelijk vinden, dan is de mogelijkheid aanwezig om uw kind te laten screenen door een logopediste van de GGD. Ze maakt een rapport en verwijst eventueel door naar een logopediepraktijk en/of audiologisch centrum. Het is ook mogelijk om uw kind op onze school door een logopediste te laten behandelen.