Op elke school is een medezeggenschapsraad (kortweg MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van het schoolteam en ouders. De MR is bevoegd om over alle zaken van de school te spreken. Over sommige onderwerpen moet de MR advies uitbrengen aan het bestuur of aan de schoolleiding, bij andere zaken wordt de MR gevraagd in te stemmen. Dit is vastgelegd in een reglement.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding:

Hiba El Masri
Mikkie Sinnige

Personeelsgeleding:

Annelien de Voogt
Sanne Mensink

U kunt de leden van de MR van onze school bereiken via : mr@bosenlommerschool.nl.


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad AWBR

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school en de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR, ter informatie, advies of instemming. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder hun instemming of advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de GMR en het schoolbestuur. Alle rechten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

De agenda en de notulen van de GMR worden ter informatie naar de MR van onze school gestuurd.