Op OBS Bos en Lommer vinden wij het belangrijk, dat ieder kind de kans krijgt om al zijn vaardigheden en talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. Dat betekent dat we er alles aan doen om aan zoveel mogelijk leerlingen het hele basispakket van de basisschool aan te bieden, zodat ze goed toegerust naar het voortgezet onderwijs kunnen gaan.

 

Spelen is leren voor een kleuter
Een kind van vier of vijf jaar kan nog niet lang stilzitten, luisteren en werken. Het moet bewegen, dingen doen en bezig zijn. Zo leert het de wereld om zich heen kennen. In de kleutergroepen staan daarom veel uitnodigende materialen om mee te spelen en zijn er vele activiteiten om aan mee te doen. De kleuterleerkrachten kiezen deze materialen zorgvuldig uit en houden nauwkeurig bij hoe het met de kinderen gaat. Zij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk op eigen niveau te spelen en te leren. Dit spelend leren is in de kleutergroep de voornaamste activiteit, maar niet de enige. Er is ook aandacht voor de grove motoriek tijdens het buitenspelen of in de vorm van gymlessen in het speellokaal. Dit is zeer belangrijk voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling van de kleuter.

 

Taal & rekenen met Sil op School
De nadruk op taal en rekenen geldt ook voor de kleutergroepen. Elke dag wordt er aandacht aan deze twee basisvaardigheden besteed. De methode ‘Sil op School’ wordt in de groepen 1 en 2 gebruikt voor de taalvorming en voor het rekenonderwijs. Deze mnethode heeft diverse thema’s die aan sluiten op de belevingswereld van het kind. Eén thema wordt behandeld in ongeveer 5 of 6 weken. De Voorschool werkt met de methode ‘Uk & Puk’.

 

Kringactiviteiten
Elke dag worden er kringactiviteiten gedaan, zowel in grote als in kleine groepjes. Hierbij worden liedjes gezongen, boekjes voorgelezen, gespreken gevoerd, taal- en rekenspelletjes gedaan. Alle kleuters krijgen een werkboekje met voorbereidende taal- en rekenopdrachten. Op deze manier leert het kind wennen aan het luisteren naar een instructie, het maken van schriftelijk werk en krijgt het de werkhouding die nodig is voor groep 3. De oudste kleuters worden twee keer in het schooljaar getoetst om te zien of zij genoeg basisvaardigheden hebben om naar groep 3 te gaan. De jongste kleuters worden na 6 maanden onderwijs getoetst om hun vorderingen bij te houden.

 

Deelname ouders
Wij organiseren regelmatig ouderbijeenkomsten met als onderwerp ‘Sil op School’ thuis. De ouders krijgen na deze bijeenkomsten thuisopdrachten mee, die zij met hun kinderen kunnen uitvoeren. Het is fijn als de ouders aan deze bijeenkomsten deelnemen, zodat zij thuis ook de kinderen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Voor alle informatie over plaatsing en aanbod kunt u terecht bij de directie. Via Parro (ons communicatiemiddel voor ouders & school) delen wij ook veel informatie.