Over de kwaliteit van het onderwijs wordt veel gesproken. Ook op onze school komt dit onderwerp regelmatig ter sprake.
Bij het kwaliteitsbeleid in de school gaat het om vijf vragen:

  • doen we de goede dingen?
  • doen we die dingen ook goed?
  • hoe weten we dat?
  • vinden anderen dat ook?
  • wat doen we met die informatie?

Om deze vragen te beantwoorden heeft de school duidelijke informatie, goede instrumenten en een helder beleid nodig. Hiervoor werkt de school nauw samen met het schoolbestuur en de Inspectie van het Onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs

De schoolwijzer Amsterdam toonde de resultaten van Amsterdamse basisscholen zoals de uitslagen van de CITO toets en de uitstroom naar de middelbare school. De cijfers laten zien dat de Bos en Lommerschool de kwaliteit van het onderwijs goed op orde heeft. De CITO uitslag laat zien dat de school hoger scoort dan op grond van de schoolpopulatie verwacht mag worden.

De opbrengsten

De opbrengsten laten zien dat er een goede spreiding is in de doorstroom naar hoger en lager voortgezet onderwijs. Daarnaast is het percentage dat naar de geadviseerde middelbare school blijft gaan erg hoog.De Bos en Lommerschool stijgt hiermee uit boven veel andere basisscholen in Bos en Lommer en de Baarsjes.Wil je de resultaten van de Bos en Lommerschool zelf vergelijken met andere basisscholen kijk dan op de nationale website Scholen op de Kaart

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting 

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

De Kwaliteit volgens de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie oordeelt heel positief over de Bos en Lommerschool. Alle bevindingen zijn minimaal voldoende en soms zelfs goed. Een knappe prestatie! Zo schrijven ze:

  • De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Bos en Lommerschool op de onderzochte onderdelen geheel op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent
  •  De Bos en Lommerschool onderscheidt zich positief in de wijze waarop de school de resultaten van de leerlingen evalueert en daaruit conclusies trekt voor de inrichting van het onderwijs.
  • Ook de borging van de kwaliteit van het onderwijsleerproces op de Bos en Lommerschool krijgt een goede beoordeling. Werkwijzen en afspraken zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek.
  • Binnen het zorgsysteem onderscheidt de school zich door een planmatige uitvoering van de zorg. De school biedt alle leerlingen die het nodig hebben ondersteuning op maat, kort als het kort kan en langduriger als het nodig is.

Wie meer wil lezen kan het volledige rapport downloaden op www.onderwijsinspectie.nl 

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht op www.scholenopdekaart.nl en www.amsterdam.nl/schoolwijzer