Het belang van de betrokkenheid van de ouders

Het team van de Bos en Lommerschool vindt een goede samenwerking met de ouders en wederzijds vertrouwen van zeer groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Als ouders en school goed samenwerken, zal het kind met vertrouwen in de school en zichzelf, gemotiveerd naar school gaan.

De school is het werkterrein van professionals, maar door samen te werken met ouders kan het onderwijs beter aansluiten bij de individuele ontwikkeling van elk kind. Die samenwerking leidt ertoe dat kinderen merken dat hun ouders en school op één lijn zitten als het gaat om het pedagogisch klimaat. Minder toeschouwer en meer deelnemer, uiteraard met oog voor ieders rol. Die ontwikkeling willen we de komende jaren voortzetten. Met ouders bekijken we hoe we nog meer uit de samenwerking kunnen halen voor de leerlingen. Gedeelde waarden, wederzijdse verantwoordelijkheden en een open communicatie over de ontwikkeling van kinderen zijn belangrijke pijlers. 

Wij zien ook graag dat de ouders zelf contact onderhouden met de school en met de leerkracht van hun kind. Uw kind stelt uw belangstelling zeer op prijs. Ook kunt u altijd zelf een afspraak maken, wanneer u een gesprek met de leerkracht wilt.

De school zorgt op verschillende manieren voor de contacten met de ouders.

Ouderbijeenkomsten

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor de ouders.

Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar, school en ouders, te informeren over hoe we over bepaalde dingen denken. De school wil graag van ouders horen wat hen wel of niet bevalt. De ouders kunnen zo meedenken over en een bijdrage leveren aan mogelijke verbeteringen op school.

De volgende bijeenkomsten worden georganiseerd:

  • Ouderinformatiebijeenkomst per leerjaar: aan het begin van ieder schooljaar worden de ouders van een leerjaar uitgenodigd. Er wordt dan door de groepsleerkrachten allerlei informatie gegeven over de leerstof en de gebeurtenissen van het komende schooljaar.
  • Oudercontactavonden: twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd door de klassenleerkracht om te praten over de resultaten van hun kind.
  • Voorlichting groep 8: de ouders van groep 8 krijgen in januari algemene informatie over de procedure rondom de schoolkeuze voortgezet onderwijs.

Ook geven wij schriftelijk en digitaal informatie aan ouders: rapporten over de leerprestaties van uw kind, brieven met informatie over activiteiten en gebeurtenissen waar uw kind mee te maken heeft. Naast deze geplande contacten zijn er individuele afspraken met ouders. Ook kunnen ouders altijd met vragen op school komen. Om rustig met de leerkracht te kunnen praten is het beter om een afspraak te maken.